جدیدترین اطلاعیه‌های حق تقدم
1 هفته قبل
تیپیکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
1 هفته قبل
دیران - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
2 هفته قبل
غویتا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
2 هفته قبل
فاراک - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
2 هفته قبل
ثتران - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
2 هفته قبل
غویتا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
جدیدترین اطلاعیه‌های مجامع شرکت‌ها
3 ساعت قبل
میهن - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
3 ساعت قبل
فکمند - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
3 ساعت قبل
ولتجار - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
3 ساعت قبل
کترام - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
3 ساعت قبل
سمتاز - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
3 ساعت قبل
نبروج - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جدیدترین اطلاعیه‌های افشای اطلاعات شرکت‌ها
3 ساعت قبل
‍ فمراد عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
3 ساعت قبل
‍ کپارس عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
4 ساعت قبل
‍ ثامید عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
11 ساعت قبل
‍ نیرو عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتهای مالی شرکتهای وابسته(متانیر)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
11 ساعت قبل
‍ نیرو عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتهای مالی شرکتهای وابسته (نیرو توسعه)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
11 ساعت قبل
‍ نیرو عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتهای مالی شرکتهای وابسته- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰