logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

تنوین - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۱ آذر ۱۴۰۰ calender-icon
تنوین
شرکت تامین سرمایه نوین
موضوع افشاء: عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب
شرح موضوع مزایده و فرآیند آن: در راسـتای رعایت مفاد بند «ب» ماده ۱۳ «دسـتورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزدسازمان» مزایده واگذاری ۲/۸۵ درصد سهام شرکت اعتباری ملل (سهامی عام) به طور عمده و نقد از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران برگزار گردید. دلایل عدم حصول نتیجه: سهام ذکر شده بدلیل عدم بازگشایی نماد در تاریخ مذکور عرضه نگردید، پس از مهیا شدن شرایط عرضه مجدد اطلاع رسانی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.
برچسب‌ها: , , ,
بستن X