logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

نماد : وهور عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) …

۲۰ آبان ۱۳۹۹ calender-icon
وهور عنوان افشای اطلاعات بااهمیت – ( نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه) شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور دلایل اصلاحپس از مشخص شدن برنده مزایده فروش سهام شرکت گهر انرژی سیرجان و افشا از طریق سامانه کدال، مراحل انعقاد قرارداد شروع و در تاریخ ۹۹/۰۸/۱۹ قرارداد منعقد گردید.
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
موضوع افشاء: نتایج برگزاری مزایده – گروه الف
شرح رویداد: آگهی مزایده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲چاپ گردیده و تاریخ تحویل پاکات تا روز ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ تعیین گردید. نظر به درخواست شرکتهای متقاضی حضور در مزایده و در راستای رعایت فضای رقابتی، هیات مدیره در ۳ نوبت مصوب نمود مدت زمان تحویل پاکات مزایده تا روز یکشنبه مورخ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ تمدید گردد. – بازگشایی پاکات در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ بوده است.
برچسب‌ها:
بستن X