logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

وجامی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ calender-icon
وجامی
شرکت سرمایه گذاری جامی
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.
صورت سود و زیان: درآمد حاصل از عملیات : (+۲۱۱%)از مبلغ ۴۲,۱۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۵,۳۲۵ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (+۱۳۹%) از مبلغ مثبت ۵۵,۷۹۲ میلیون ریال به مبلغ مثبت ۱۳۳,۳۳۹ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (۵۱)تحقق سود ۴۴۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۷۴۳ ریال می باشد.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۳۶%)علت عمده این افزایش رشد سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت می باشد.
جمع بدهی ها: (+۲۶۷%)علت عمده این افزایش، سود سهام پرداختنی میباشد
جمع حقوق مالکانه: (+۳۰%)علت عمده این افزایش، سرمایه می باشد
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۱۶۷%)علت عمده افزایش: جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری جامی (وجامی) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

بستن X