لیست کامل اخبار و اطلاعیه های ماه: خرداد ۱۴۰۰

2 ماه قبل
قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد
2 ماه قبل
افزایش ۸ درصدی مصرف محصولات فولادی در کشور
2 ماه قبل
فرآیند تحویل قرارداد آتی زیره سبز سررسید خرداد ۱۴۰۰
2 ماه قبل
تولید محصولات اصلی صنعتی و معدنی در فروردین ماه مثبت بود
2 ماه قبل
شپترو - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
2 ماه قبل
سفارس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
2 ماه قبل
دتماد - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
2 ماه قبل
وپسا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
2 ماه قبل
تشتاد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
2 ماه قبل
وتوسکا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
2 ماه قبل
وپویا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
2 ماه قبل
تنوین عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ماه قبل
شنفت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
2 ماه قبل
غویتا عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
2 ماه قبل
دسبحا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
2 ماه قبل
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت شفن (پتروشیمی فناوران) معرفی
2 ماه قبل
‍ شفن - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
2 ماه قبل
شفن عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
2 ماه قبل
نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت
2 ماه قبل
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت غگرجی (بیسکویت گرجی) معرفی
2 ماه قبل
‍ غگرجی - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
2 ماه قبل
غگرجی عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
2 ماه قبل
امروز در بورس انرژی چه محصولاتی عرضه می‌شود؟
2 ماه قبل
دتماد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
2 ماه قبل
نوین - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
2 ماه قبل
‍ ‍ آریان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
2 ماه قبل
فافزا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
2 ماه قبل
کحافظ عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ماه قبل
دسانکو - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
2 ماه قبل
بمیلا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده