خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
آرمان

۲۷ آبان ۱۴۰۰
آرمان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
آرمان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۵ آبان ۱۴۰۰
آرمان - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۰۴ آبان ۱۴۰۰
آرمان - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۱۲ مهر ۱۴۰۰
آرمان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
آرمان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
آرمان - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
آرمان - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
آرمان - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
آرمان - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
آرمان - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر آرمان پیام ناظر آرمانح توقف نمادهای معاملاتی (آرمان۱) و (آرمانح۱) به اطلاع م…
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر آرمان عرضه عمده سهام غیرمدیریتی شرکت بیمه آرمان (آرمان۴) به اطلاع …
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر آرمان عرضه عمده سهام غیرمدیریتی شرکت بیمه آرمان (آرمان۴) به اطلاع …
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر آرمان عرضه عمده سهام غیرمدیریتی شرکت بیمه آرمان (آرمان۴) به اطلاع …
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
آرمان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده