خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
آسیاتک

۱۲ آبان ۱۴۰۰
آسیاتک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۲۹ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۸ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۷ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۶ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۵ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۱ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۱ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۱ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۱ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۸ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۸ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۸ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۸ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۸ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۷ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۷ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۷ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۷ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۷ مهر ۱۴۰۰
آسیاتک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹