خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
امید

۰۶ آبان ۱۴۰۰
امید - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
امید - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
امید -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
امید - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
امید - افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
امید - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
امید - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
امید - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۸ تیر ۱۴۰۰
امید - افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
امید - افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
امید - افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
امید - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
امید - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر امید پیام ناظر تاصیکو بازگشایی نمادهای معاملاتی(تاصیکو)،(امید) به اطلاع می…
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ امید - افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
امید - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر دیران پیام ناظر امید پیام ناظر سصوفی پیام ناظر سکرما پیام ناظر کلوند پیام ناظر غگرجی حراج مجدد نمادهای معاملاتی(غگرجی)…
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر دیران پیام ناظر امید پیام ناظر سصوفی پیام ناظر سکرما پیام ناظر کلوند پیام ناظر غگرجی حراج مجدد نمادهای معاملاتی(غگرجی)…
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر دیران پیام ناظر امید پیام ناظر سشمال پیام ناظر سکرما بازگشایی نمادهای معاملاتی(دیران)،(امید)،(سکرما…
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
امید - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر چکاپا پیام ناظر فاراک پیام ناظر دیران پیام ناظر امید توقف نمادهای معاملاتی (فاراک)،(چکاپا)،(امید)،(د…
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر دیران پیام ناظر امید پیام ناظر لوتوس پیام ناظر ونفت پیام ناظر امین بازگشایی نمادهای معاملاتی (امید)،(امین)،(و…
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
امید -افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
امید - زمانبندی پرداخت سود امید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰*
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر امید وقفه معاملاتی نماد (امید۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر امید پیام ناظر لوتوس پیام ناظر تاصیکو بازگشایی نمادهای معاملاتی (لوتوس)،(تاصیکو)،(امید) …
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
امید - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
امید - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
‍ امید - افشای اطلاعات بااهمیت – ( پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
توضیح « امید » درباره اوراق اجاره « ومهان »