خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
بالبر

۰۹ آبان ۱۴۰۰
بالبر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
بالبر -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
بالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
بالبر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
بالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۶ تیر ۱۴۰۰
بالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
بالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
بالبر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
بالبر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر ولملت پیام ناظر بالبر پیام ناظر بنیرو پیام ناظر بسویچ نمادهای معاملاتی(ولملت)،(بالبر)،(بسویچ)،(بنیر…
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
بالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر بالبر وقفه معاملاتی نماد (بالبر۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وتجارت پیام ناظر غمارگ پیام ناظر بالبر پیام ناظر قمرو پیام ناظر ختور بازگشایی نمادهای معاملاتی (غمارگ)،(وتجا…
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وتجارت پیام ناظر غمارگ پیام ناظر بالبر پیام ناظر قمرو پیام ناظر ختور بازگشایی نمادهای معاملاتی (غمارگ)،(وتجا…
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
بالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
بالبر - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر بالبر وقفه معاملاتی نماد (بالبر۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
بالبر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)