خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
بسویچ

۲۴ آبان ۱۴۰۰
بسویچ - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
بسویچ - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۴ آبان ۱۴۰۰
بسویچ - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
بسویچ - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ مهر ۱۴۰۰
بسویچ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
بسویچ - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع زنگان پارت قطعه)
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
بسویچ - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
بسویچ - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
بسویچ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
بسویچ - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
بسویچ - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
بسویچ - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
بسویچ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
بسویچ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
بسویچ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
بسویچ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
بسویچ - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ تیر ۱۴۰۰
بسویچ - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
بسویچ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
بسویچ - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
بسویچ - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
بسویچ - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر ولملت پیام ناظر بالبر پیام ناظر بنیرو پیام ناظر بسویچ نمادهای معاملاتی(ولملت)،(بالبر)،(بسویچ)،(بنیر…
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ بسویچ - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
بسویچ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰