خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
بفجر

۰۱ آذر ۱۴۰۰
بفجر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ آبان ۱۴۰۰
بفجر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۲ آبان ۱۴۰۰
بفجر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۵ آبان ۱۴۰۰
بفجر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۱ مهر ۱۴۰۰
بفجر - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۰ مهر ۱۴۰۰
بفجر - صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان
۲۰ مهر ۱۴۰۰
بفجر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۹ مهر ۱۴۰۰
بفجر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۰ مهر ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰ مهر ۱۴۰۰
بفجر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ مهر ۱۴۰۰
بفجر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۷ مهر ۱۴۰۰
بفجر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
بفجر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – دریافت اسناد خزانه اسلامی از شرکت مدیریت شبکه برق- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
بفجر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
بفجر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
بفجر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
بفجر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
بفجر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰
‍ بفجر - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۹ تیر ۱۴۰۰
بفجر - زمانبندی پرداخت سود بفجر دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۲۹ تیر ۱۴۰۰
بفجر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
بفجر - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۵ تیر ۱۴۰۰
بفجر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
بفجر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ تیر ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
بفجر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – رای دیوان عدالت اداری مبنی برابطال بخشنامه مالیاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰