خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
بنیرو

۱۶ آبان ۱۴۰۰
بنیرو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی توان آرمان صنعت شیراز)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
بنیرو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
بنیرو - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۱ مهر ۱۴۰۰
بنیرو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
بنیرو - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ مهر ۱۴۰۰
بنیرو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز)
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
بنیرو - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
بنیرو - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
بنیرو - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
بنیرو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۹ تیر ۱۴۰۰
بنیرو - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
بنیرو - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
بنیرو - زمانبندی پرداخت سود بنیرو دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
بنیرو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر ولملت پیام ناظر بالبر پیام ناظر بنیرو پیام ناظر بسویچ نمادهای معاملاتی(ولملت)،(بالبر)،(بسویچ)،(بنیر…
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
بنیرو - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
بنیرو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
بنیرو - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
بنیرو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاحیه)
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ بنیرو - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سودهرسهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
بنیرو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰