خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
تاپیکو

۰۴ آبان ۱۴۰۰
تاپیکو - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۸ مهر ۱۴۰۰
تاپیکو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۷ مهر ۱۴۰۰
تاپیکو - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ مهر ۱۴۰۰
تاپیکو - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
تاپیکو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
تاپیکو - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱(اصلاحیه)
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
تاپیکو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
تاپیکو - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
تاپیکو - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
تاپیکو - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
تاپیکو - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
تاپیکو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتهای مالی شرکت وابسته (نفت ستاره خلیج فارس)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۳
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
تاپیکو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر تاپیکو وقفه معاملاتی نماد (تاپیکو۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر تاپیکو وقفه معاملاتی نماد (تاپیکو۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
هر سهم « تاپیکو » چقدر می ارزد + جدول