خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
توریل

۰۱ آذر ۱۴۰۰
توریل - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ آذر ۱۴۰۰
توریل - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۳۰ آبان ۱۴۰۰
توریل - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
توریل - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۲۲ آبان ۱۴۰۰
توریل - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۹ آبان ۱۴۰۰
توریل - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
توریل - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
توریل - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
توریل - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۵ مهر ۱۴۰۰
توریل -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
توریل -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
توریل -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
توریل -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
توریل -اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (اصلاحیه)
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
توریل -اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
توریل -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
توریل - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
توریل - زمانبندی پرداخت سود توریل دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
توریل -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
توریل - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل ریلی با شرکت فولاد مبارکه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
توریل - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش نرخ حمل ریلی با شرکت فولاد مبارکه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ اسفند ۱۳۹۹
مرقام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
توریل - گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰