خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ثباغ

۰۸ آبان ۱۴۰۰
ثباغ - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۲ مهر ۱۴۰۰
ثباغ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰ مهر ۱۴۰۰
ثباغ - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ثباغ - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۲۱ تیر ۱۴۰۰
ثباغ - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
ثباغ - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)