خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ثشاهد

۱۶ آبان ۱۴۰۰
ثشاهد - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۶ آبان ۱۴۰۰
ثشاهد - صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت هرمز انرژی)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
ثشاهد - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی فلزات شاهد-در حال تصفیه)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
ثشاهد - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۵ آبان ۱۴۰۰
ثشاهد - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
ثشاهد - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱*
۲۷ مهر ۱۴۰۰
ثشاهد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۵ مهر ۱۴۰۰
ثشاهد - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
ثشاهد - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۱۸ مهر ۱۴۰۰
ثشاهد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۶ مهر ۱۴۰۰
ثشاهد - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۴ مهر ۱۴۰۰
ثشاهد - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۴ مهر ۱۴۰۰
ثشاهد - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۱ مهر ۱۴۰۰
ثشاهد - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۸ مهر ۱۴۰۰
ثشاهد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ثشاهد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
ثشاهد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۰ تیر ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ ثشاهد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
ثشاهد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – سند مالکیت پروژه نمین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر ورنا پیام ناظر ثشاهد پیام ناظر غزر نمادهای معاملاتی(ثشاهد)،(ورنا)،(غزر)،(ثفارس)مشمو…
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ثشاهد - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر ثشاهد بازگشایی نماد معاملاتی (ثشاهد) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ثشاهد - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سپ پیام ناظر ثشاهد پیام ناظر سدشت توقف نمادهای معاملاتی(سپ)،(سدشت)،(ثشاهد) به اطلاع م…
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر خودرو پیام ناظر ثشاهد بازگشایی نمادهای معاملاتی(خودرو)،(ثشاهد) به اطلاع می…
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ثشاهد -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
ثشاهد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
ثشاهد - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
‍ ثشاهد -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثشاهد بازگشایی نماد معاملاتی (ثشاهد) به اطلاع می رساند،نماد معامل…