خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ثعمرا

۱۷ آبان ۱۴۰۰
ثعمرا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
۱۷ آبان ۱۴۰۰
ثعمرا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساختمانی آسمان آفرین)
۱۷ آبان ۱۴۰۰
ثعمرا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت عمران بهدشت چمستان)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
ثعمرا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۰۴ آبان ۱۴۰۰
ثعمرا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
ثعمرا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
ثعمرا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ مهر ۱۴۰۰
ثعمرا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ مهر ۱۴۰۰
ثعمرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ثعمرا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ثعمرا - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
ثعمرا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
ثعمرا - گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
ثعمرا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
ثعمرا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
ثعمرا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
ثعمرا - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
ثعمرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
ثعمرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
‍ ثعمرا -افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
‍ ثعمرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
ثعمرا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲