خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
جم

۰۵ آبان ۱۴۰۰
جم - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
جم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۲۶ مهر ۱۴۰۰
جم - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۶ مهر ۱۴۰۰
جم - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۷ مهر ۱۴۰۰
جم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
جم - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
جم - افشای اطلاعات بااهمیت – (شروع مجدد فعالیت تعلیق شده قبلی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
جم - افشای اطلاعات بااهمیت – (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
جم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
جم - افشای اطلاعات بااهمیت – (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
جم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
جم - افشای اطلاعات بااهمیت – (شروع مجدد فعالیت تعلیق شده قبلی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
جم - افشای اطلاعات بااهمیت – (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ تیر ۱۴۰۰
جم - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ تیر ۱۴۰۰
جم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
جم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
جم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر جم پیام ناظر کماسه پیام ناظر جمح پیام ناظر کهمداح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کماسه)،(جم)،(جمح)،(کهمد…
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر جم پیام ناظر کماسه پیام ناظر جمح بازگشایی نمادهای معاملاتی(کماسه)،(جم)،(جمح) به اطلا…
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ جم - افشای اطلاعات بااهمیت – (شروع مجدد فعالیت تعلیق شده قبلی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر جم پیام ناظر تایرا پیام ناظر سنیر پیام ناظر جمح بازگشایی نمادهای معاملاتی(سنیر)،(تایرا)،(جم)،(جمح) …
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر جم پیام ناظر تایرا پیام ناظر سنیر پیام ناظر جمح بازگشایی نمادهای معاملاتی(سنیر)،(تایرا)،(جم)،(جمح) …
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ جم - افشای اطلاعات بااهمیت – (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
جم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
جم - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
جم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر رتاپ پیام ناظر جم پیام ناظر پارسیان پیام ناظر وسکرشا پیام ناظر پارسیانح بازگشایی نمادهای معاملاتی(جم)،(رتاپ)…
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر رتاپ پیام ناظر جم پیام ناظر پارسیان پیام ناظر وسکرشا پیام ناظر پارسیانح بازگشایی نمادهای معاملاتی(جم)،(رتاپ)…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ جم - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر جم پیام ناظر سیستم حراج مجدد نماد معاملاتی(شپارسح)،(جم)،(سیستم) به اطلاع می …