خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حاریا

۱۶ آبان ۱۴۰۰
حاریا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ (حسابرسی نشده)
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
حاریا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
حاریا - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
حاریا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
حاریا - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
حاریا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ حاریا - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
حاریا - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)