خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حتوکا

۲۴ آبان ۱۴۰۰
حتوکا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
حتوکا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
حتوکا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۱ مهر ۱۴۰۰
حتوکا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ مهر ۱۴۰۰
حتوکا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
حتوکا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
حتوکا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
حتوکا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – قرارداداحداث واجاره انبارگمرک اختصاصی فولادمبارکه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
حتوکا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
حتوکا - زمانبندی پرداخت سود حتوکا دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
حتوکا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر ملت پیام ناظر کالا پیام ناظر حتوکا پیام ناظر ثامید نمادهای معاملاتی(ملت)،(کالا)،(ثامید)،(حتوکا)مشمو…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
حتوکا اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
حتوکا -اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
حتوکا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وآذر پیام ناظر حتوکا پیام ناظر قشهد نمادهای معاملاتی(وآذر)|،(حتوکا)،(قشهد)مشمول دستور العم…
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر حفارس پیام ناظر حتوکا پیام ناظر وساپا بازگشایی نمادهای معاملاتی (وساپا)،(حفارس)،(حتوکا) …
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
حتوکا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – قرارداد بارگیری،حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
حتوکا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰