خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حسینا

۲۴ آبان ۱۴۰۰
حسینا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ آبان ۱۴۰۰
حسینا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام بدهی سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۳ آبان ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام بدهی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی استان ه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۲ آبان ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام بدهی سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۲ آبان ۱۴۰۰
حسینا - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۲ آبان ۱۴۰۰
حسینا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۰ مهر ۱۴۰۰
حسینا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ مهر ۱۴۰۰
حسینا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
حسینا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
حسینا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
حسینا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
حسینا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ تیر ۱۴۰۰
حسینا - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۸ تیر ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۸ تیر ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۷ تیر ۱۴۰۰
حسینا - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۷ تیر ۱۴۰۰
حسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ تیر ۱۴۰۰
حسینا - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۶ تیر ۱۴۰۰
حسینا - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
۲۲ تیر ۱۴۰۰
حسینا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
حسینا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ اسفند ۱۳۹۹
حسینا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰