خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خشرق

۲۴ آبان ۱۴۰۰
خشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۲ آبان ۱۴۰۰
خشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۹ آبان ۱۴۰۰
خشرق - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۸ آبان ۱۴۰۰
خشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
خشرق - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
خشرق - افشای اطلاعات بااهمیت – (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ آبان ۱۴۰۰
خشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۵ مهر ۱۴۰۰
خشرق -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰
خشرق -گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
خشرق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
خشرق - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
خشرق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
خشرق - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
خشرق - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
خشرق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۷ تیر ۱۴۰۰
خشرق - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۵ تیر ۱۴۰۰
خشرق - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
خشرق - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
خشرق - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
خشرق - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
خشرق - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
خشرق - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
خشرق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
خشرق - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
خشرق - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
خشرق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰