خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خفناور

۰۲ آذر ۱۴۰۰
خفناور - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
خفناور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
خفناور - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۶ آبان ۱۴۰۰
خفناور - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
خفناور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
خفناور - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۳ مهر ۱۴۰۰
خفناور - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ مهر ۱۴۰۰
خفناور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
خفناور - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
خفناور - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
خفناور - تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
خفناور - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
خفناور - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
خفناور - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
خفناور - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
خفناور - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
خفناور - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
خفناور - گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
خفناور - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ تیر ۱۴۰۰
خفناور - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۱ تیر ۱۴۰۰
خفناور - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
خفناور - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
خفناور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰