خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خفولا

۰۱ آذر ۱۴۰۰
خفولا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
خفولا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
خفولا - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ آبان ۱۴۰۰
خفولا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
خفولا - تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ آبان ۱۴۰۰
خفولا - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۸ مهر ۱۴۰۰
خفولا - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
خفولا - زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ مهر ۱۴۰۰
خفولا - صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان
۲۰ مهر ۱۴۰۰
خفولا - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ مهر ۱۴۰۰
خفولا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
خفولا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
خفولا - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
خفولا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
خفولا - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
خفولا - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
خفولا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
خفولا - شفاف سازی در خصوص خبر مبنی بر افزایش سرمایه و انتقال به بازار بالاتر
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
خفولا - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
خفولا - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
خفولا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
خفولا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ تیر ۱۴۰۰
خفولا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ تیر ۱۴۰۰
خفولا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ تیر ۱۴۰۰
خفولا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ تیر ۱۴۰۰
خفولا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
خفولا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
خفولا - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
خفولا - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
خفولا - آگهی ثبت افزایش سرمایه