خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خمحرکه

۲۵ آبان ۱۴۰۰
خمحرکه - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
خمحرکه - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
خمحرکه - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۰۲ آبان ۱۴۰۰
خمحرکه - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
خمحرکه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ مهر ۱۴۰۰
خمحرکه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
خمحرکه - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
خمحرکه - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
خمحرکه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
خمحرکه - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ تیر ۱۴۰۰
خمحرکه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
خمحرکه - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
خمحرکه - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
خمحرکه - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
خمحرکه - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
خمحرکه - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت برای این شرکت خمحرکه (شرکت صنعتی نیرو محرکه ) معرفی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ خمحرکه - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
خمحرکه - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
خمحرکه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خمحرکه پیام ناظر غبشهر پیام ناظر سهرمز پیام ناظر پاکشو پیام ناظر لابسا حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سهرمز)،(لا…
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خمحرکه پیام ناظر غبشهر پیام ناظر سهرمز پیام ناظر پاکشو پیام ناظر لابسا حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سهرمز)،(لا…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خمحرکه پیام ناظر سهرمز پیام ناظر لابسا پیام ناظر سصفها بازگشایی نمادهای معاملاتی(سصفها)،(سهرمز)،(لا…
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
خمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
خمحرکه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ اسفند ۱۳۹۹
خمحرکه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
خمحرکه - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری خمحرکه (صنعتی نیرو محرکه) معرفی
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر خمحرکه پیام ناظر تکشا حراج مجدد نمادهای معاملاتی(خمحرکه)،(تکشا) به اطلاع م…
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر خمحرکه پیام ناظر کماسه پیام ناظر تکشا بازگشایی نمادهای معاملاتی (تکشا)،(کماسه)،(خمحرکه) …