خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خکمک

۲۷ آبان ۱۴۰۰
خکمک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
خکمک - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
خکمک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
خکمک - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ آبان ۱۴۰۰
خکمک - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۶ آبان ۱۴۰۰
خکمک - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۲۸ مهر ۱۴۰۰
خکمک - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۲۵ مهر ۱۴۰۰
خکمک -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰
خکمک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۸ مهر ۱۴۰۰
خکمک - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
خکمک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
خکمک - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
خکمک - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
خکمک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۸ خرداد ۱۴۰۰
خکمک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
خکمک - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت خکمک (شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا) معرفی
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
‍ خکمک - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
خکمک - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
خکمک - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
خکمک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
خکمک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (اصلاحیه)
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
خکمک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولغدر پیام ناظر لوتوس پیام ناظر مرقام پیام ناظر خکمک پیام ناظر سفانو پیام ناظر ختورح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (خکمک)…
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر مرقام پیام ناظر خکمک پیام ناظر سفانو بازگشایی نمادهای معاملاتی(خکمک)،(مرقام)،(سفانو) …
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
خکمک - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
خکمک - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
خکمک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ خکمک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰