خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خگستر

۲۶ آبان ۱۴۰۰
خگستر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۴ آبان ۱۴۰۰
خگستر - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۱۶ آبان ۱۴۰۰
خگستر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حمایت گستر ایران خودرو)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
خگستر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
خگستر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
خگستر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۹ مهر ۱۴۰۰
خگستر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
خگستر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ تیر ۱۴۰۰
خگستر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
خگستر - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
خگستر - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
خگستر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
خگستر - افشای اطلاعات بااهمیت – (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
خگستر - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
خگستر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
خگستر - زمانبندی پرداخت سود خگستر دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
خگستر - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
‍ خگستر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
هر سهم « خگستر » چقدر می ارزد + جدول
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ خگستر -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰