خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دانا

۲۶ آبان ۱۴۰۰
دانا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۲ آبان ۱۴۰۰
دانا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
۱۸ آبان ۱۴۰۰
دانا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۰۸ آبان ۱۴۰۰
دانا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۸ آبان ۱۴۰۰
دانا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – گزارش در خصوص آتش سوزی شرکت طبیعت سبز کهن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ آبان ۱۴۰۰
دانا - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۴ آبان ۱۴۰۰
دانا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۳ آبان ۱۴۰۰
دانا - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۲ آبان ۱۴۰۰
دانا - افشای اطلاعات بااهمیت – (اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۸ مهر ۱۴۰۰
دانا - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۸ مهر ۱۴۰۰
دانا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
۰۷ مهر ۱۴۰۰
دانا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
دانا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
‍ ‍ دانا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
دانا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
دانا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
دانا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ تیر ۱۴۰۰
دانا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۳ تیر ۱۴۰۰
دانا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ تیر ۱۴۰۰
دانا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ دانا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
دانا - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ دانا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر آپ پیام ناظر دجابر پیام ناظر دکیمی پیام ناظر دانا نمادهای معاملاتی(دانا)،(دجابر)،(دکیمی)،(آپ)مشمول ر…
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
‍ دانا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
دانا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دانا - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دانا - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰