خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دبالک

۳۰ آبان ۱۴۰۰
دبالک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
دبالک - زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰*
۱۲ آبان ۱۴۰۰
دبالک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
دبالک - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ مهر ۱۴۰۰
دبالک - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ مهر ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
دبالک - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دبالک - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دبالک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
دبالک - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
دبالک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
دبالک - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
دبالک - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش بهره وری، ظرفیت و قابلیت تولید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
دبالک - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
دبالک - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
دبالک - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۳ تیر ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۱ تیر ۱۴۰۰
دبالک - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دبالک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ دبالک - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
دبالک - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
دبالک - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
‍ دبالک - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
دبالک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
دبالک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰