خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دتوزیع

۰۲ آذر ۱۴۰۰
دتوزیع - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۶ آبان ۱۴۰۰
دتوزیع - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۴ آبان ۱۴۰۰
دتوزیع - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
دتوزیع - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۷ مهر ۱۴۰۰
دتوزیع -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
دتوزیع - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
دتوزیع -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
دتوزیع -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۳ تیر ۱۴۰۰
دتوزیع - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
دتوزیع - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۱ تیر ۱۴۰۰
دتوزیع - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
دتوزیع - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
دتوزیع - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ دتوزیع - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ دتوزیع - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
دتوزیع -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰