خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دروز

۲۷ آبان ۱۴۰۰
دروز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۶ آبان ۱۴۰۰
دروز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
دروز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
دروز - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
دروز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
دروز - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۴ مهر ۱۴۰۰
دروز - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۰ مهر ۱۴۰۰
دروز - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ مهر ۱۴۰۰
دروز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
دروز - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
دروز - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
دروز - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – حل وفصل دعوای حقوقی شرکت وابسته- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
دروز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
دروز - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
دروز - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ تیر ۱۴۰۰
دروز - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۷ تیر ۱۴۰۰
دروز - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
دروز - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – مجوز سرمایه گذاری خارجی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
دروز - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – مجوز سرمایه گذاری خارجی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
دروز - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – مجوز سرمایه گذاری خارجی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دروز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
دروز - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ دروز - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
دروز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر دروز وقفه معاملاتی نماد (دروز۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
دروز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
دروز - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
دروز - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
دروز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰