خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دفرا

۲۵ آبان ۱۴۰۰
دفرا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۴ آبان ۱۴۰۰
دفرا - صدور مجوز افزایش سرمایه
۲۴ آبان ۱۴۰۰
دفرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ آبان ۱۴۰۰
دفرا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
دفرا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
دفرا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۹ مهر ۱۴۰۰
دفرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷ مهر ۱۴۰۰
دفرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
دفرا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
دفرا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
دفرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
دفرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
دفرا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (آخرین اصلاحیه)
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
دفرا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
دفرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۱ تیر ۱۴۰۰
دفرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۲ تیر ۱۴۰۰
دفرا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
دفرا اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دفرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
دفرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
دفرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ دفرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ دفرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰