خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
زدشت

۲۵ آبان ۱۴۰۰
زدشت -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۲ آبان ۱۴۰۰
زدشت - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
زدشت - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
زدشت - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اصلاح مصوبه طرح گردو از ۹۵ هکتار به ۲۰۰ هکتار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ مهر ۱۴۰۰
زدشت -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
زدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
زدشت - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
زدشت - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
زدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۳ تیر ۱۴۰۰
زدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۸ تیر ۱۴۰۰
زدشت - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
زدشت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
زدشت - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
زدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
زدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
زدشت - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
زدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر زدشت توقف نماد معاملاتی (زدشت۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر زدشت توقف نماد معاملاتی (زدشت۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر گکوثر پیام ناظر زدشت بازگشایی نمادهای معاملاتی (زدشت۱)و (گکوثر۱) به اطلاع می…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر گکوثر پیام ناظر زدشت بازگشایی نمادهای معاملاتی (زدشت۱)و (گکوثر۱) به اطلاع می…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر گکوثر پیام ناظر زدشت بازگشایی نمادهای معاملاتی (زدشت۱)و (گکوثر۱) به اطلاع می…
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
زدشت - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ زدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰