خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
زشگزا

۲۵ آبان ۱۴۰۰
زشگزا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
زشگزا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
زشگزا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
زشگزا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
زشگزا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
زشگزا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
زشگزا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
زشگزا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
زشگزا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
زشگزا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
زشگزا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۲۹ تیر ۱۴۰۰
زشگزا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ تیر ۱۴۰۰
زشگزا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ تیر ۱۴۰۰
زشگزا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ تیر ۱۴۰۰
زشگزا - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۱ تیر ۱۴۰۰
زشگزا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
زشگزا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
زشگزا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
زشگزا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
زشگزا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
زشگزا - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
زشگزا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
زشگزا - گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰