خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ساروج

۲۴ آبان ۱۴۰۰
ساروج - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۰۶ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۶ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۶ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۶ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۵ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۵ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۵ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
ساروج - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۲۶ مهر ۱۴۰۰
ساروج - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
ساروج - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ساروج - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ساروج - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۲۲ تیر ۱۴۰۰
ساروج - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۲۱ تیر ۱۴۰۰
ساروج - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
ساروج - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – مجوز افزایش قیمت سیمان فله به مصرف کننده نهایی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساروج - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
ساروج - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
ساروج - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
ساروج - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
ساروج - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ساروج توقف نماد معاملاتی (ساروج۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساروج - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ساروج - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
ساروج - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
ساروج - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)