خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ساینا

۰۵ آبان ۱۴۰۰
ساینا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
ساینا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
ساینا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ مهر ۱۴۰۰
ساینا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۸ مهر ۱۴۰۰
ساینا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ساینا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ساینا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
ساینا - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی عرضه اولیه
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
ساینا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
ساینا - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
ساینا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
ساینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ساینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – لغو افزایش سرمایه پیشنهادی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
ساینا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
ساینا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
ساینا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ساینا توقف نماد معاملاتی (ساینا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ساینا توقف نماد معاملاتی (ساینا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
ساینا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
ساینا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
ساینا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
ساینا - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ساینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰