خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سبجنو

۲۵ آبان ۱۴۰۰
سبجنو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
سبجنو - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
سبجنو - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
سبجنو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ مهر ۱۴۰۰
سبجنو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
سبجنو - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
سبجنو - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
سبجنو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
سبجنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا مسدود کردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
سبجنو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
سبجنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا مسدود کردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
سبجنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
سبجنو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
سبجنو - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سخوز پیام ناظر سهگمت پیام ناظر سشمال پیام ناظر ساروم پیام ناظر سکرد پیام ناظر سبجنو حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سخوز)،(…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سبجنو - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سخوز پیام ناظر ساروم پیام ناظر سکرد پیام ناظر سرود پیام ناظر ساراب پیام ناظر سبجنو بازگشایی نمادهای معاملاتی(سرود)،(سا…
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سبجنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت برای این شرکت سبجنو (شرکت سیمان بجنورد) معرفی
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر ثنوسا پیام ناظر سبجنو پیام ناظر بکاب نمادهای معاملاتی(سبجنو)،(بکاب)،(ثنوسا) مشمول دستورالع…
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
سبجنو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
سبجنو - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
سبجنو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر دالبر پیام ناظر پارسیان پیام ناظر شاملا پیام ناظر سبجنو پیام ناظر شاملاح بازگشایی نمادهای معاملاتی(پارسیان)…
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ سبجنو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انتشار پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری سبجنو (شرکت سیمان‌ بجنورد ) معرفی
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ سبجنو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰