خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سرچشمه

۲۵ آبان ۱۴۰۰
سرچشمه - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
سرچشمه - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
سرچشمه - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۴ آبان ۱۴۰۰
سرچشمه - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۸ مهر ۱۴۰۰
سرچشمه - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۸ مهر ۱۴۰۰
سرچشمه - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ مهر ۱۴۰۰
سرچشمه - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۰۷ مهر ۱۴۰۰
سرچشمه - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ مهر ۱۴۰۰
سرچشمه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
سرچشمه - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
سرچشمه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
سرچشمه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
سرچشمه - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
سرچشمه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰
سرچشمه - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ تیر ۱۴۰۰
سرچشمه - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ تیر ۱۴۰۰
سرچشمه - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ تیر ۱۴۰۰
سرچشمه - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ تیر ۱۴۰۰
سرچشمه - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ تیر ۱۴۰۰
سرچشمه - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۹ تیر ۱۴۰۰
سرچشمه - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ تیر ۱۴۰۰
‍ ‍ سرچشمه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
سرچشمه - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ سرچشمه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰