خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سشمال

۱۸ آبان ۱۴۰۰
سشمال - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۴ آبان ۱۴۰۰
سشمال - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
سشمال - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۱۲ مهر ۱۴۰۰
سشمال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
سشمال - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
سشمال - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
سشمال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
سشمال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
سشمال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سخوز پیام ناظر سهگمت پیام ناظر سشمال پیام ناظر ساروم پیام ناظر سکرد پیام ناظر سبجنو حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سخوز)،(…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سمازن پیام ناظر سهگمت پیام ناظر سشمال پیام ناظر سیلام پیام ناظر ساربیل پیام ناظر سبهان بازگشایی نمادهای معاملاتی(سشما…
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سشمال - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
سشمال - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
سشمال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر دیران پیام ناظر امید پیام ناظر سشمال پیام ناظر سکرما بازگشایی نمادهای معاملاتی(دیران)،(امید)،(سکرما…
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سشمال - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر شستا پیام ناظر کگل پیام ناظر سشمال پیام ناظر پدرخش توقف نمادهای معاملاتی (شستا)،(کگل)،(پدرخش)،(سشمال)…
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
سشمال -آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
سشمال - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
سشمال - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
سشمال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
سشمال - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
سشمال - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
سشمال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
سشمال - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران