خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سفانو

۱۸ آبان ۱۴۰۰
سفانو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
خزر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فنر سازی زر سیستان)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
سفانو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شامل مقادیر برآوردی)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
سفانو - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
سفانو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۲۸ مهر ۱۴۰۰
سفانو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۰۷ مهر ۱۴۰۰
سفانو - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷ مهر ۱۴۰۰
سفانو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
سفانو - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
سفانو - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
سفانو - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
سفانو - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
سفانو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
سفانو - زمانبندی پرداخت سود سفانو دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
سفانو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
سفانو -افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
سفانو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – رای دیوان عدالت اداری – ابطال بخشنامه مالیاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سفانو پیام ناظر فولاژ پیام ناظر وساشرقی پیام ناظر وسمازن پیام ناظر وسهمدا پیام ناظر وسیلام توقف نمادهای معاملاتی(سفان…
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
سفانو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
سفانو - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سفانو - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سخزر پیام ناظر سفانو پیام ناظر بموتو حراج مجدد نمادهای معاملاتی(بموتو)،(سفانو)،(سخزر)،(وتو…
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سخزر پیام ناظر سفانو پیام ناظر بموتو بازگشایی نمادهای معاملاتی(بموتو)،(سفانو)،(سخزر) …
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
سفانو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سخزر پیام ناظر سفانو پیام ناظر سیلام پیام ناظر سخاش نمادهای معاملاتی(سخاش)،(سخزر)،(سفانو)،(سیلام)مشم…
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
سفانو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولغدر پیام ناظر لوتوس پیام ناظر مرقام پیام ناظر خکمک پیام ناظر سفانو پیام ناظر ختورح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (خکمک)…
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر مرقام پیام ناظر خکمک پیام ناظر سفانو بازگشایی نمادهای معاملاتی(خکمک)،(مرقام)،(سفانو) …
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
سفانو -افشای اطلاعات بااهمیت – ( تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت برای این شرکت سفانو (شرکت سیمان فارس نو) معرفی