خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سمازن

۲۹ آبان ۱۴۰۰
سمازن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۴ آبان ۱۴۰۰
سمازن - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
سمازن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
سمازن - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
سمازن - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۰۴ آبان ۱۴۰۰
سمازن - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
سمازن - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۵ مهر ۱۴۰۰
سمازن - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۱ مهر ۱۴۰۰
سمازن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
سمازن - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
سمازن - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سمازن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
سمازن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
سمازن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سمازن پیام ناظر سهگمت پیام ناظر سشمال پیام ناظر سیلام پیام ناظر ساربیل پیام ناظر سبهان بازگشایی نمادهای معاملاتی(سشما…
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
سمازن - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
سمازن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت سمازن (سیمان مازندران) معرفی
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
‍ سمازن - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
سمازن - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
سمازن - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
سمازن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
سمازن - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر سمازن بازگشایی نماد معاملاتی(سمازن) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سمازن - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
سمازن - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وغدیر پیام ناظر سمازن پیام ناظر وصنا توقف نمادهای معاملاتی (وصنا)،(سمازن)،(وغدیر) به …
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
سمازن - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
سمازن - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
سمازن - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰