خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سمگا

۱۹ آبان ۱۴۰۰
سمگا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
سمگا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
سمگا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
سمگا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
سمگا - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۴ مهر ۱۴۰۰
سمگا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
سمگا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ مهر ۱۴۰۰
سمگا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
سمگا - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
سمگا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
سمگا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
سمگا - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
سمگا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
سمگا - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶ تیر ۱۴۰۰
سمگا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۶ تیر ۱۴۰۰
سمگا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
سمگا - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
سمگا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ سمگا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ سمگا -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
خبری که « سمگا » به آن نگاه نکرد
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ سمگا - افشای اطلاعات بااهمیت – (پسایر اطلاعات بااهمیت – شناسای درامد ابطال واحد های سرمایه گذاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
سمگا - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
۵ خبر مهم بورسی از ۵ شرکت | کار مهمی که « سمگا » میخواهد انجام دهد
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
« سمگا » و « وسپهر » سود شناسایی میکنند
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
سمگا - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰