خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سپرده

۲۴ آبان ۱۴۰۰
سپرده - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۴ آبان ۱۴۰۰
سپرده - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
سپرده - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
سپرده - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۵ مهر ۱۴۰۰
سپرده - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مهر ۱۴۰۰
سپرده - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
سپرده -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
سپرده - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۰ مهر ۱۴۰۰
سپرده - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۶ مهر ۱۴۰۰
سپرده - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
سپرده - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
سپرده - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
سپرده - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سپرده - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
سپرده - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
سپرده - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سپرده - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
سپرده - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
سپرده - صدور مجوز افزایش سرمایه