خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سپید

۰۱ آذر ۱۴۰۰
سپید - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۹ آبان ۱۴۰۰
سپید - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۹ آبان ۱۴۰۰
سپید - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ آبان ۱۴۰۰
سپید - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
سپید - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۸ آبان ۱۴۰۰
سپید - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انعقاد قرارداد اجاره یکواحد کشتارگاه صنعتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
سپید - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
سپید - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انعقاد قرارداد اجاره یکواحد کشتارگاه صنعتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ آبان ۱۴۰۰
سپید - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷ مهر ۱۴۰۰
سپید -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
سپید - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ مهر ۱۴۰۰
سپید - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ مهر ۱۴۰۰
سپید - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ مهر ۱۴۰۰
سپید - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⁦
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
سپید - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
سپید - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سپید - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سپید - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سپید - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
سپید -زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (آخرین اصلاحیه)
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
سپید - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
سپید - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
سپید - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰