خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سیتا

۲۸ مهر ۱۴۰۰
سیتا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۸ مهر ۱۴۰۰
سیتا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
سیتا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
سیتا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
سیتا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
سیتا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۳ تیر ۱۴۰۰
سیتا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳ @
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
سیتا - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
‍ سیتا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ سیتا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سپاها پیام ناظر سفارس پیام ناظر سدور پیام ناظر سیتا پیام ناظر ستران پیام ناظر سفار بازگشایی نمادهای معاملاتی(سپاها)،(س…
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سیتا - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر فایرا پیام ناظر سیتا بازگشایی نمادهای معاملاتی(فایرا)،(سیتا) به اطلاع می ر…
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ سیتا - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – واگذاری سهام مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
سیتا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
سیتا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وپارس پیام ناظر سخزر پیام ناظر ساروم پیام ناظر پسهند پیام ناظر سیتا پیام ناظر شگل بازگشایی نمادهای معاملاتی (ساروم)،(ش…
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
سیتا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی عملکرد تجمیعی سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱