خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شدوص

۳۰ آبان ۱۴۰۰
شدوص - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲ آبان ۱۴۰۰
شدوص - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شدوص - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شدوص - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
شدوص - تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
۲۹ مهر ۱۴۰۰
شدوص - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
شدوص -معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
شدوص - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
شدوص -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
شدوص - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
شدوص - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
شدوص - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
شدوص - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
شدوص - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
شدوص - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
شدوص - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
شدوص -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
شدوص -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
شدوص -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۷ تیر ۱۴۰۰
شدوص -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰۷ تیر ۱۴۰۰
شدوص - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
شدوص اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
شدوص - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وساخت پیام ناظر شدوص پیام ناظر دسبحانح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(شدوص)،(وساخت)،(دسبحانح)�…
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
شدوص - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وساخت پیام ناظر شدوص بازگشایی نمادهای معاملاتی(وساخت)،(شدوص) به اطلاع می ر…
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر شدوص بازگشایی نماد معاملاتی(شدوص) به اطلاع می رساند،نماد معاملات…
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
شدوص - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
شدوص - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افشای رای ردتجدیدنظرخواهی شعبه چهلم تعزیرات حکومتی- گروه ب) منتهی به سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
شدوص -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱