خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شصفها

۲۷ آبان ۱۴۰۰
شصفها - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
شصفها - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۱ مهر ۱۴۰۰
شصفها - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۱ مهر ۱۴۰۰
شصفها - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۷ مهر ۱۴۰۰
شصفها - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۱ مهر ۱۴۰۰
شصفها - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۰۴ مهر ۱۴۰۰
شصفها - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
شصفها - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
شصفها - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
شصفها - ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۷ تیر ۱۴۰۰
شصفها - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
شصفها - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۷ تیر ۱۴۰۰
شصفها - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
شصفها - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
شصفها - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
شصفها - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
‍ شصفها - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر سهامدار عمده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
شصفها - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر شصفها توقف نماد معاملاتی (شصفها۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
شصفها - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
شصفها - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
شصفها - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
شصفها - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر شصفها پیام ناظر وثنو بازگشایی نمادهای معاملاتی (شصفها۱)،(وثنو۱) به اطلاع می …
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ شصفها - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر سهامدار عمده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰