خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شفارس

۲۹ آبان ۱۴۰۰
شفارس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
شفارس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
شفارس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شفارس - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : صنایع شیمیایی فارس عنوان موضوع افشاء: تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات – گروه ب شرح موضوع، دلیل تغییر در ترکیب تولید و فروش، با استناد به مجوز های مربوطه و اساسنامه
۲۶ مهر ۱۴۰۰
شفارس - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ مهر ۱۴۰۰
شفارس - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۱ مهر ۱۴۰۰
‍ شفارس - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۴ مهر ۱۴۰۰
شفارس - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۸ مهر ۱۴۰۰
شفارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
شفارس - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۴ مهر ۱۴۰۰
شفارس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ مهر ۱۴۰۰
شفارس - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
شفارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
شفارس - زمانبندی پرداخت سود شفارس دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
‍ شفارس - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
شفارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
شفارس - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ تیر ۱۴۰۰
شفارس - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۲ تیر ۱۴۰۰
شفارس - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۰ تیر ۱۴۰۰
شفارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۷ تیر ۱۴۰۰
شفارس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
‍ شفارس - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
شفارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
شفارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
شفارس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
شفارس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر دالبر پیام ناظر شفارس پیام ناظر پکویر توقف نمادهای معاملاتی (شفارس)،(دالبر)،(پکویر) …
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
شفارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
شفارس - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ شفارس - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰