خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شپاکسا

۰۶ آبان ۱۴۰۰
شپاکسا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
شپاکسا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ مهر ۱۴۰۰
شپاکسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
شپاکسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
شپاکسا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
شپاکسا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
شپاکسا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
شپاکسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
شپاکسا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
شپاکسا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
شپاکسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
شپاکسا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
شپاکسا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
شپاکسا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
شپاکسا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
شپاکسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
شپاکسا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
شپاکسا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر پردیس پیام ناظر شپاکسا بازگشایی نمادهای معاملاتی(شپاکسا)،(پردیس) به اطلاع …
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر پردیس پیام ناظر شپاکسا بازگشایی نمادهای معاملاتی(شپاکسا)،(پردیس) به اطلاع …
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
شپاکسا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
شپاکسا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر شپاکسا توقف نماد معاملاتی (شپاکسا) به اطلاع می رساند،در پایان معا…
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
شپاکسا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شپاکسا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شپاکسا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شپاکسا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
شپاکسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
شپاکسا - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
شپاکسا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره