خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شکربن

۰۲ آذر ۱۴۰۰
شکربن - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۰۱ آذر ۱۴۰۰
شکربن - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۵ آبان ۱۴۰۰
شکربن - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۴ آبان ۱۴۰۰
شکربن -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
شکربن - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
شکربن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ مهر ۱۴۰۰
شکربن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰ مهر ۱۴۰۰
شکربن - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
شکربن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
شکربن - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
شکربن - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
شکربن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۷ تیر ۱۴۰۰
شکربن - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۲۶ تیر ۱۴۰۰
شکربن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ تیر ۱۴۰۰
شکربن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
شکربن - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
شکربن - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
شکربن - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
شکربن - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
شکربن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وبهمن پیام ناظر شکربن پیام ناظر داروح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(شکربن)،(وبهمن)،(وتوکاح)،(…
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر شکربن بازگشایی نماد معاملاتی (شکربن) به اطلاع می رساند؛نماد معامل…
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر شکربن بازگشایی نماد معاملاتی (شکربن) به اطلاع می رساند؛نماد معامل…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ شکربن - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وتجارت پیام ناظر شیران پیام ناظر شبندر پیام ناظر کطبس پیام ناظر شکربن بازگشایی نمادهای معاملاتی(شیران)،(شبند…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وتجارت پیام ناظر شیران پیام ناظر شبندر پیام ناظر کطبس پیام ناظر شکربن بازگشایی نمادهای معاملاتی(شیران)،(شبند…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شکربن - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
‍ شکربن - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افشای رای ردتجدیدنظرخواهی شعبه چهلم تعزیرات حکومتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
شکربن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
شکربن - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰